Tisztelt Partnerünk !

Ön a https://www.floraart.hu webáruház általános szerződési feltételeit (a továbbiakban ÁSZF) olvassa.
Amennyiben igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat, úgy e magatartásával az ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.

A jelen ÁSZF elkészítése során a hatályos, különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük alapul:
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban Ptk.)
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII.tv.
- A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. sz. Korm- rendelet.

A jelen ÁSZF-ben az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:
I. A Szolgáltató személye, kapcsolattartási és egyéb adatai
II. A szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel kötendő szerződések technikai lépései, természete
III. A megkötött szerződés alapján a szolgáltatás igénybe vevőjét megillető jogok és terhelő kötelezettségek
IV. Az igénybe vevőt megillető szavatossági és jótállási jogok
V. A Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződések eltérő szabályai

I. A Szolgáltató személye, kapcsolattartási és egyéb adatai:

I.1. A Szolgáltató neve: Gyovai-Váradi Flóra ev.
I.2. Székhelye: 6765 Csengele, Tanya 259/b
I.3. Levelezési címe: 6765 Csengele, Tanya 259/b
I.4. Elektronikus levelezési címe: info@floraart.hu
I.5. Nyilvántartást vezető cégbíróság:
    Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
    Címe: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
I.6. A szolgáltató nyilvántartási száma: 52479252
I.7. A szolgáltató statisztikai számjele: 76456114162923106
I.8. A Szolgáltató adószáma: 76456114-1-26
I.9. A Szolgáltató telefonszáma: (70) 935 9182
I.10. A Szolgáltató számára tárhelyet biztosító Szolgáltató neve, székhelye, elektronikus levelezési címe:
    C-Host Kft.
    Címe: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
    Adószám: 23358005-2-43.,
    Email cím: info@nethely.hu
I.11. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye:
    Budapesti Békéltető Testület
    Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
    Telefonszáma: (1) 488-2131
    Fax száma: (1) 488-2186
    Elnök: Dr. Baranovszky György
    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

II. A szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel kötendő szerződések technikai lépései, természete: 

II.1. A szolgáltatás igénybe vevőjének nem kell regisztrációt végeznie a szolgáltatás igénybevételéhez.
II.2. A megrendelés elküldése

A szolgáltatás igénybe vevője a weboldalon kínált termékek és szolgáltatások megtekintését követően a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kosarába helyezi.

A szolgáltatás igénybe vevője megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait és amennyiben a megadott adatok között személyes adatnak minősülő adatok is vannak, nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató megismeréséről.

 

A szolgáltatás igénybe vevője 2022.09.01-jétől kizárólag magánszemély lehet.

A megrendelés teljesítéséhez a szolgáltatás igénybe vevője az alábbi adatait közli a Szolgáltatóval:

- neve
- cégjegyzék száma / születési ideje,
- címe / székhelye, (a város, irányítószám, utca név, házszám, ország megjelölésével)
- email címe
- telefonszáma

A szolgáltatás igénybe vevője választ a szállítási és fizetési módok közül.

A kosár az áru szolgáltatás teljes, bruttó árát és a megrendeléshez kapcsolódó valamennyi költséget így a szállítási költséget is tartalmazza.
A megrendelés elküldését megelőzően a szolgáltatás igénybe vevőjének lehetősége van arra, hogy a kosár tartalmát megtekintse és módosítsa és figyelmeztetjük arra, hogy a megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

A kosár tartalmának jóváhagyását követően kerül elküldésre a megrendelés.

II.3. Az elküldött megrendelést a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés visszaigazolása a Szolgáltató részéről a szolgáltatás igénybe vevője által tett ajánlat elfogadását jelenti, amellyel a szerződés a felek között létrejön.

A visszaigazolás a szolgáltatás igénybe vevőjét terhelő valamennyi költséget, így a szállítási költséget is tartalmazza.

A megrendeléseket a Szolgáltató általában a visszaigazolást követő 15 munkanapon belül teljesíti.

Ha a teljesítésnek akadálya van, mert például a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről az igénybe vevőt haladéktalanul értesíti.

A szolgáltatás igénybe vevője köteles a csomagot kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni. Amennyiben a csomagoláson, vagy a terméken sérülést észlel, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Sérült termék átvételére a szolgáltatás igénybe vevője nem köteles. 

III. A megkötött szerződés alapján a szolgáltatás igénybe vevőjét megillető jogok és terhelő kötelezettségek: 

A Szolgáltató és az igénybe vevő között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az igénybe vevő megrendelését visszaigazolja és a visszaigazolás az igénybe vevőhöz megérkezik.

Az ily módon megkötött szerződés elektronikus úton kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül. A létrejött szerződés alapján az igénybe vevőnek jogosultsága keletkezik a megrendelt szolgáltatás követelésére, és kötelezettsége keletkezik a megrendelt szolgáltatás átvételére,  míg a Szolgáltatónak jogosultsága keletkezik az ellenszolgáltatás követelésére és kötelezettsége keletkezik a szolgáltatás nyújtására.

IV. Az igénybe vevőt megillető szavatossági és jótállási jogok:

IV.1. A szavatossági és jótállási jogok érvényesítésére akkor van lehetőség, ha a megrendelt áru, vagy szolgáltatás hibás.

Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

IV.2. Kellékszavatossági jogok:

Kellékszavatossági igénye alapján a szolgáltatás igénybe vevője választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

IV.3. Jótállás:

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

V. A fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződések eltérő szabályai:

V.1. A szolgáltatásaink fogyasztónak minősülő igénybe vevőjére a fenti szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Tájékoztatjuk hogy a vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez.

V.2. Elállási, felmondási jog

Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.

Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Egyéb szerződések esetében a szerződést fogyasztóként megkötő személyt 14 napon belül indokolás nélküli elállási, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén pedig felmondási jog illeti meg.

Az elállási, illetve felmondási határidő kezdő időpontját az alábbiak szerint kell számítani:
A fogyasztó az elállási, illetve felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó határidőben teszi meg nyilatkozatát, ha az elállási, illetve felmondási nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldi.
Az elállás, illetve felmondás jogát a fogyasztó egyértelmű nyilatkozattal, vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:


A Vállalkozás az elállási nyilatkozat beérkezését haladéktalanul visszaigazolja.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.  A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó  más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás, illetve felmondás jogát a következő esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra, illetve felmondásra nyitva álló 14 napos  határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállásra, illetve felmondásra irányuló jogát.

V.3. Az ajánlat visszavonásának joga:

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

V.4. Kellékszavatosság:

A fogyasztó a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a fogyasztó kellékszavatossági igényét?

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a  vállalkozás nyújtotta. Ennek igazolása a számla bemutatásával történik. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

V.5. Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet a fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

V.6. Jótállás:

Amennyiben a vállalkozás a termékre jótállást vállalt, vagy valamely jogszabály, például az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. Korm.r. rendelkezései alapján jótállásra köteles, úgy a fogyasztót hibás teljesítés esetén a jótállásból eredő jogok is megilletik.

A jótállás időtartama a  vállalkozás által önként vállalt jótállás esetén a jótállási nyilatkozatban szereplő határidő, jogszabály által előírt kötelező jótállás esetén a jogszabály által megállapított határidő, ami a tartós fogyasztási cikkek esetén egy év.

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és termékszavatossági  jogosultságoktól függetlenül megilletik.

V.7.Panaszkezelés, igényérvényesítés:

Panaszkezelés

Amennyiben a vállalkozás szolgáltatásával kapcsolatban panasza van, kérjük azt írásban, fent megadott levelezési címünkön terjessze elő. Panaszát kivizsgáljuk és arra 30 napon belül választ adnunk.

Amennyiben a válaszban foglaltakkal nem ért egyet, azzal szemben békéltető testülethez fordulhat,  a jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online vitarendezés:
Online adásvételi szerződéssel összefüggő, határokon átnyúló fogyasztói jogvita amennyiben a vevő és a kereskedő lakhelye, illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van, az Európai Bizottság által működtetett vitarendezési testület elé terjeszthető, amely az alábbi linken elérhető:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a Budapesti Békéltető (BBT) testület jogosult eljárni az online adásvételi, vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó jogvitákban. Honlapja az alábbi linken elérhető:

http://bekeltet.hu/hirek/online-vitarendezes/ 

Translation missing: hu.general.search.loading